BÌNH LẶN MINI

Sản phẩm này phù hợp với lặn giải trí ở độ sâu 10 mét. Không sử dụng nó như một nguồn khí ở vùng nước sâu hơn.
Sản phẩm này có thể được sử dụng làm nguồn không khí dự phòng để lặn giải trí trong độ sâu 30 mét.
Sản phẩm này phù hợp để sử dụng ở vùng nước trên 10 độ C.