BÌNH OXY THỢ LẶN(BÌNH LẶN)

Bình hơi lặn, bình thở lặn biển là bình làm bằng hợp kim nhôm được nén khí oxy 21% vào bên trong.
Dùng để cung cấp khí cho bạn có thể thở ở dưới nước một thời gian an toàn.