HỘP CHỐNG SỐC PHẢN VỆ

Hộp chống sốc theo quy định tại thông tư số 51/2017- TT – BYT