PHAO BƠI CHUYÊN DỤNG

Tên sản phẩm:
BỘ PHAO BƠI CHUYÊN DỤNG NỔI DƯỚI NƯỚC được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối…..