PHAO CỨU HỘ BÃI BIỂN

Tên sản phẩm:
BỘ PHAO CỨU HỘ BÃI BIỂN
NỔI DƯỚI NƯỚC được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối…..